Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.  De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie.

Primaire taak van de MR is het adviseren van de directie in de breedste zin van het woord. Daarnaast is er voor een aantal zaken instemming nodig van de MR. Het functioneren van de MR is voor een groot gedeelte afhankelijk van de informatie die men krijgt van ouders, leerkrachten, leerlingen en de directie. De MR werkt volgens jaarplan welke jaarlijks voorafgaand in samenspraak met de directeur wordt vastgesteld.

Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. In het geval van Kisveld zijn dat 4 raadsleden. De raad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding beide bestaand uit twee leden. De leden van de personeelsgeleding worden door het personeel gekozen; de leden van de oudergelding worden door de ouders/verzorgers/voogden gekozen.

Wilt u contact opnemen met de MR, mailt u dan naar:mr-kisveld@vco-oostnederland.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bespreekt met het college van bestuur van de VCO Oost-Nederland nieuw beleid of afspraken die voor alle scholen gelden. De GMR heeft een grote verantwoordelijkheid om te adviseren en mee te beslissen over belangrijke zaken die al onze scholen aangaan. De GMR adviseert de VCO beleidsmatig op bovenschoolse zaken. GMR-leden hoeven geen deel uit te maken van één van de MR-en. Elk GMR-lid is contactpersoon voor één of meerdere scholen.