Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De algemene taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de schooldirectie. De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie. Vanuit verschillende achtergronden streven beiden naar hetzelfde doel. De directie heeft daarbij de steun van de MR nodig om voldoende draagvlak te krijgen voor het te voeren beleid.

Primaire taak van de MR is het adviseren van de directie in de breedste zin van het woord. Daarnaast is er voor een aantal zaken instemming nodig van de MR. Het functioneren van de MR is voor een groot gedeelte afhankelijk van de informatie die men krijgt van ouders, leerkrachten, leerlingen en de directie. De MR werkt volgens jaarplan welke jaarlijks voorafgaand in samenspraak met de directeur wordt vastgesteld.

Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. In het geval van Kisveld zijn dat 4 raadsleden. De raad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding beide bestaand uit twee leden. De leden van de personeelsgeleding worden door het personeel gekozen; de leden van de oudergelding worden door de ouders/verzorgers/voogden gekozen.

 

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?

Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Indien het bestuur een besluit zonder instemmingsrecht van de MR toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan.
  • Het schoolreglement, schooltijden ect.
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

  • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag.
  • De taakverdeling binnen de schoolleiding.
  • Het vakantierooster.
  • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingsbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals de samenstelling van de formatie, taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. En dat de oudergeleding instemmingsbevoegdheid heeft over zaken die leerlingen aangaan zoals verandering van grondstelling van de school, vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussen schoolse opvang.

Wat is het verschil met de ouderraad?

Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft, en de OR niet. Verder houdt de OR zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of andere schoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met het beleid zoals onderwijs-, kwaliteits- en personeelsbeleid op school. De OR kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de OR om advies vragen.

Hoe vaak en waar wordt er vergaderd?

Per jaar komt de MR ongeveer 5-6 keer bijeen. Afhankelijk van de noodzaak wordt er vaker vergaderd. De vergaderingen worden gehouden op Kisveld en zijn in principe openbaar. Omdat er soms onderwerpen besproken worden die specifieke personen en/of situaties betreft óf die vertrouwelijk zijn graag van tevoren aangeven bij de voorzitter dat men als toehoorder aanwezig wil zijn.

Wat zijn de onderwerpen die op een MR vergadering aan de orde kunnen komen?

Vaste jaarlijkse onderwerpen zijn onder andere de schoolgids, passend onderwijs, continu verbeteren, het schoolplan, het formatieplan. Verder kan de MR zaken bespreken als de schooltijden, leermiddelen, het ARBO-beleid. Daarnaast kunnen we actuele onderwerpen op de agenda plaatsen.

Hoe kunt u lid worden van de MR?

Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.

Hoe benadert u de MR?

U kunt contact opnemen met één van de leden van de MR of via e-mail adres mr@kisveldvco.nl. Via dit mailadres is ook de agenda voor de eerstvolgende vergadering op te vragen. Op aanvraag zijn ook notulen in te zien.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bespreekt met het college van bestuur van de VCO Oost-Nederland nieuw beleid of afspraken die voor alle scholen gelden. De GMR heeft een grote verantwoordelijkheid om te adviseren en mee te beslissen over belangrijke zaken die al onze scholen aangaan. De GMR adviseert de VCO beleidsmatig op bovenschoolse zaken. GMR-leden hoeven geen deel uit te maken van één van de MR-en. Elk GMR-lid is contactpersoon voor één of meerdere scholen.

De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders, waarbij het streven is dat beide geledingen even groot zijn. De GMR vergadert ongeveer 10 keer per schooljaar. Het dagelijks bestuur heeft 1 keer per jaar overleg met de raad van toezicht.